De algemene voorwaarden - TeleWaarde
233
page-template-default,page,page-id-233,page-child,parent-pageid-7,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

De algemene voorwaarden van TeleWaarde

ARTIKEL 1 (van de 16) – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van TeleWaarde.

TeleWaarde: vennootschap onder firma TeleWaarde, gevestigd op de Schiekade 830, 3032 AL te Rotterdam, ingeschreven onder nummer 66541085 0000 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en/of gevestigd op de Fluweelmos 55, 3994 KP te Houten, ingeschreven onder nummer 66541085 0001 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Trainings- en/of ander materiaal: het trainingsmateriaal, de docu­mentatie, logo’s, artikelen, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een training of andere dienst / op­dracht wordt gebruikt.

Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan TeleWaarde om een training of andere dienst te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers van het be­treffende bedrijf of de betreffende organisatie die een overeenkomst met TeleWaarde aangaat of wenst aan te gaan.

Opdrachtgever: elke rechtspersoon, elke organisatie, elk bedrijf, elke instelling of elke particulier (natuurlijke persoon) die aan TeleWaarde mondeling, schriftelijk, of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van een door TeleWaarde aangeboden dienst, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaar­den verstaan, iedere vorm van papieren communicatie via ons eigen officieel briefpapier per post, per fax evenals via allerlei elektronische communicatie zoals bijvoorbeeld via e-mail en internet.Training: een door TeleWaarde verzorgde training, cursus of workshop. Een training wordt in beginsel aangeduid met de naam ‘incom­panytraining’, ‘open training’ of ‘werkplektraining’. Onder een ‘incom­panytraining’ wordt ver­staan een training, cursus of workshop die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen individuele persoon en/of groep deelnemers wordt ver­zorgd. Onder een ‘open training’ wordt verstaan een training, cursus of workshop die voor iedere geïnteresseerde openstaat. Onder werkplektraining wordt verstaan 1 op 1 training tijdens werk.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen TeleWaarde en een opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een training, cursus of scholing door TeleWaarde, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2.

Website: de websites die TeleWaarde gebruikt, te weten: www.TeleWaarde.nl

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offerten, aanbiedingen en diensten van TeleWaarde en op alle door TeleWaarde gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is af­geweken. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en worden met een 1e voorstel meegestuurd.
  2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. TeleWaarde wijst de toepas­selijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, zonder schriftelijke bevestiging uitdrukkelijk van de hand.
  3. Indien de opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan de opdrachtgever zelf, zoals inschrijving van een werknemer, dan verplicht de opdrachtge­ver zich jegens TeleWaarde om al deze algemene voorwaarden aan de deelnemer goed be­kend te maken en op te leggen.
  4. Op verzoek van de opdrachtgever zal TeleWaarde een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos toezenden. Met iedere eerste door TeleWaarde schriftelijk uit te brengen offerte wordt deze algemene voorwaarden door TeleWaarde toezonden. Deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden staan zichtbaar duidelijk op onze website vermeld.
  5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen TeleWaarde en de opdrachtgever zijn over­eengekomen. 6. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal TeleWaarde een regeling treffen naar redelijkheid.
  7. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbin­dendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen TeleWaarde en de opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte ver­vangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende overeenkomst, optimaal overeenstemmen met die van het ongel­dige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

ARTIKEL 3 – Overeenkomst

 1. De opdrachtgever verstrekt de opdracht aan TeleWaarde voor een training door middel van de inschrijving of aanmelding voor een training. Inschrijving voor een training vindt plaats (a) telefonisch, (b) persoonlijk, (c) per e-mail, (d) per fax,  of (e) via het inschrijfformulier op de website. 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer TeleWaarde een opdracht schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop TeleWaarde schriftelijk deze ontvangen opdracht aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Deze schriftelijke bevestiging van TeleWaarde geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende open training of incompanytraining.
  3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestem­ming van TeleWaarde. TeleWaarde kan aan deze toestemming verdere voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 4 – Legitimatie

1.Bij het verstrekken van de opdracht is de opdrachtgever verplicht de correcte en volledige naam van de opdrachtgever en, voor zover van toe­passing, de persoon die de training gaat volgen (zoals vermeld in een geldig legitimatiewijs) op het aanmeldformulier te vermelden.

ARTIKEL 5 – Annulering training

1.TeleWaarde behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen / inschrijvingen voor een bepaalde open training naar het oordeel van TeleWaarde onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende open training deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het TeleWaarde vrij om (a) met de opdrachtgever overeen te komen dat de open training op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd, dan wel (b) de inschrijving niet te accepteren. Indien TeleWaarde de inschrijving niet accepteert, zal TeleWaarde de reeds door de opdrachtgever betaalde kosten voor de geannuleerde training(smodule(s)) restitueren, maar is TeleWaarde niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kos­ten van de opdrachtgever in verband hiermee.
2. Voorafgaand aan de start van een open training heeft de opdrachtgever het recht de deelname aan de betref­fende open training te annuleren op de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel 5 onder lid 2, 3 en 4. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke beves­tiging daarvan door TeleWaarde.
3. In geval van annulering zoals vermeld in het voorgaande lid geldt dat TeleWaarde de volgende kosten in rekening zal brengen: a) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de open training: 10% van de kosten voor de open training met een minimum van EUR 50,-; b) bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de open training: 25% van de kosten voor de training; c) bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de open training: 50% van de kosten van de open training; d) bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de open training: de totale kosten van de open training. Als moment van ontvangst van de annulering door TeleWaarde geldt in het ge­val van (i) een brief de datum van de poststempel, en (ii) bij een e-mail de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande startdatum van de open training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annule­ring zoals bedoeld in dit artikel 5, lid 3.
4. In het geval de opdrachtgever een deelname aan een open training annuleert nadat deze door TeleWaarde is verplaatst op verzoek van de opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 7 lid 1, geldt dat: a) bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste open training, TeleWaarde 75% van de kosten van deelname aan de open training in rekening zal brengen, en b) bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste open training, TeleWaarde de totale kosten voor de open training in rekening zal brengen. 5. Annulering van een incom­panytraining door de opdrachtgever voordat de uitvoering van het programma is begonnen, vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan TeleWaarde, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskos­ten het moment van ontvangst van het schrijven door TeleWaarde geldt als het moment van annulering. Voor annulering van een incom­panytraining zijn de kosten als volgt:
a) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste bijeen­komst: 25% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende incom­panytraining;
b) bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende incom­panytraining;
c) bij annulering korter dan een maand tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 75% van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende incom­panytraining;
d) bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de incom­panytraining: de volledige overeengekomen totaalprijs voor de betreffende incom­panytraining.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. In het geval dat de opdrachtgever na aanvang van een training de over­eenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de opdrachtgever aan TeleWaarde betaalde.
  2. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten voor de training is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat TeleWaarde een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (a) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (b) de identiteit van degenen die de training volgt, (c) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de training te vervolgen, en (d) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Artikel 7 – Verplaatsen van de training

 1. TeleWaarde is gerechtigd in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de op­drachtgever een training te verplaatsen. Van verplaatsing van een training is tevens sprake indien de opdrachtgever TeleWaarde verzoekt om de betreffende training op een later tijdstip te (laten) starten. De beslis­sing over het al dan niet verplaatsen van een training ligt uitsluitend bij TeleWaarde. TeleWaarde zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing van EUR 99,- in rekening brengen. De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van TeleWaarde tot het verplaatsen van de training deze kosten tezamen met de (overige) kosten van de training, echter altijd voorafgaand aan de start van de verplaatste training of het vervolg van de reeds gestarte training te hebben voldaan op de bankrekening van TeleWaarde.

ARTIKEL 8 – Betaling

 1. 1. De opdrachtgever staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde kosten door TeleWaarde.
  De betaling dienst plaats te vinden uiterlijk 14 dagen vanaf factuurdatum zoals op de factuur van TeleWaarde staat vermeld.
  3. De factuurdatum is de datum waarop de factuur per post en/of per fax en/of per email door TeleWaarde wordt verzonden aan opdrachtgever.
  4. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. TeleWaarde is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.
  5. De prijzen van iedere aangeboden open training staan vermeld op de website, op het online aanmeldformulier en op de factuur van TeleWaarde. De prijzen welke vermeld staan op een uitgebrachte offerte door TeleWaarde, bedoeld als aanbieding, zijn leidend indien deze uitgebrachte offerte schriftelijk tijdig is ondertekend en door TeleWaarde binnen de gestelde termijn is ontvangen. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop TeleWaarde schriftelijk deze ontvangen opdracht aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
  6. Een afwijking van een betalingstermijn voor een training is uitsluitend toegestaan indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst.
  7. Indien de opdrachtge­ver niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt TeleWaarde hem dit schriftelijk/ telefonisch mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast. De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in de vorige zin bedoelde nieuwe termijn niet is betaald.
  8. De opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
  9. Indien een opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald,dan komen alle extra kosten die TeleWaarde moet maken om het aan TeleWaarde toekomende openstaande bedrag te innen ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze extra kosten bedragen tenminste 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 125,-.
  10. Indien de werkgever van een persoon die een training gaat volgen de overeenkomst mede heeft ondertekend, dan is en blijft de werkge­ver, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan TeleWaarde onder de opdracht. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en diens werkgever.

ARTIKEL 9 – Uitval trainer, docent, adviseur of coach

 1. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer zal TeleWaarde – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervan­ging niet mogelijk blijkt te zijn, zal TeleWaarde de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden gege­ven.
  2. In geval van ziekte en/of verhindering van de trainer heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. TeleWaarde zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van training voort­vloeiende uit ziekte en/of verhindering van de trainer.
  3. De uitval van de trainer is geen reden voor kosteloze annulering van een training door de opdrachtgever.

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid TeleWaarde

 1. Indien de Opdrachtgever door een aan TeleWaarde toe te rekenen tekort­koming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is TeleWaarde met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en recht­streeks gevolg is. De aansprakelijkheid van TeleWaarde is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de training, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
  2. Voor alle schade geldt een drempelbedrag van EUR 75,- voor de opdrachtgever, waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan TeleWaarde ook het drempelbedrag vergoedt.
  3. Behou­dens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van TeleWaarde of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (a) schade aan zaken die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (b) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (c) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.
  4. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiter­lijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan TeleWaarde te melden.
  5. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die TeleWaarde voor de uitvoering van de over­eenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie TeleWaarde of een dergelijke derde aansprakelijk is.
  6. Al het door TeleWaarde ontwikkelde en/of samengestelde trainingsmateriaal, de brochure dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een opdracht of training, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door TeleWaarde samengesteld. TeleWaarde is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het trainingsmateriaal, de brochure, persoonlijk advies, of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een opdracht of een training.

ARTIKEL 11 – Vertrouwelijkheid

TeleWaarde, zijn personeel en/of voor TeleWaarde werkzame derden of personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. TeleWaarde conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 12 – Wet bescherming persoonsgegevens

TeleWaarde maakt de opdrachtgever en de personen die een training zullen volgen er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op attent, dat de door hen verstrekte gegevens kunnen worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van TeleWaarde. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan TeleWaarde kenbaar worden gemaakt. TeleWaarde verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

ARTIKEL 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die be­trekking hebben op het door TeleWaarde verstrekte en samengestelde trainings-, cursus- en onder­wijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen geheel bij TeleWaarde. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van TeleWaarde.

ARTIKEL 14 – Business partners

TeleWaarde behoudt zich het recht voor een training of andere dienst door een door TeleWaarde geautori­seerde business partner te laten verzorgen.

ARTIKEL 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voor­waarden door TeleWaarde worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor inwer­kingtreding bekend gemaakt.
  2. Bekendmaking vindt plaats door mid­del van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en door TeleWaarde geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is in eerste aanleg ex­clusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Rotterdam, vrijdag 01 januari 2016

X