ABU lidmaatschap, NEN 4400-1, SNA, NVP en KvK

TeleWaarde werkt o.a. samen met BaanWaarde Services en BaanWaarde Personeelsdiensten.
De verloning en uitbetaling wordt hierbij dan ook verzorgd door een extern administratiekantoor.

Onze samenwerkingspartner is lid van ABU en valt onder de ABU -cao
De Algemene Bond Uitzendondernemingen is hét keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid!
Er zijn veel uitzendondernemingen in Nederland die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen. Daarvan is maar een beperkt deel aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Te denken valt hierbij aan kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer (Arbo), gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Hierdoor hebben opdrachtgevers én uitzendkrachten altijd de zekerheid dat ABU-leden staan voor goede kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek goed worden gescreend is kwaliteit met zekerheid continu gewaarborgd! Alle via ons tewerkgestelde gedetacheerden werken dan ook altijd conform de ABU-cao.
Meer over ABU …

Onze samenwerkingspartner werkt conform de NEN 4400-1 certificatie!
NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker én bestendiger tegen fraude maken. NEN 4400-1 geeft eisen (criteria/normen) waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen.  NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook geeft NEN 4400-1 criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. De Nederlandse uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven, die veel gebruik maakt van uitzendkrachten, eisen opgesteld. De Stichting Normering Arbeid houdt een register bij. 
Meer over de NEN 4400-1 certificering …

Onze samenwerkingspartner werkt volgens de SNA-richtlijnen
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, dé norm van de Stichting Normering Arbeid. Alle bedrijven met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun wettelijke verplichtingen uit arbeid, dus aangaande:
– De identificatie van de onderneming;
– De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting aan de Belastingdienst;
– Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
– Identiteitscontrole en op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
– Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen en/of het uitbesteden van werk. 
Meer over SNA …

Wij respecteren de NVP sollicitatiecode.
De NVP Sollicitatiecode is een door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld document. Hierin staan gedragsregels waaraan elke werkgever en sollicitant zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden. Deze code (gedragsregels) is geen wet. Een werkgever is niet verplicht om zich aan deze NVP Sollicitatiecode te houden.
Meer over de NVP …

Onze samenwerkingspartners zijn Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd
Als inlener wilt u graag weten of de onderneming via wie / waarvan u arbeidskrachten inleent / inhuurt op de juiste manier is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via de Waadi check van de Kamer van Koophandel kunt u beide handelsnamen controleren.
Doe de Waadi check ...

Links naar websites voor inleners / opdrachtgevers:
https://www.Abu.nl/ledenzoek
http://www.Isae3402.nl/wat-is-isae3402
https://www.Abu.nl/over-de-abu/algemeen
http://www.Normeringarbeid.nl/default.aspx
https://www.Nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-440012010-nl.htm
https://www.Kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in--of-uitlenen-van-arbeidskrachten/waadi-check/ 

Links naar websites voor inleners, ondernemers en werkgevers:
https://www.Ondernemersplein.nl/wetswijziging/quotumregeling-participatiewet/
https://www.Rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
https://www.Rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2011/04/29/rijksoverheid-zet-social-return-in-bij-aanbestedingen